Surat@Risk

01
Text: ดร.ภาสกร ธรรมโชติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังส่งผลต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคภาคเกษตรกรรมซึ่งกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในรูปของ ภัยแล้ง อุทกภัย การระบาดของโรคแมลง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ส่งผลต่อการทำการเกษตร น้ำเค็มรุกหรือพื้นที่ดินเค็มขยาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลักษณะต่างๆ ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการเกษตรเนื่องจากพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของไทยเป็นระบบการเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ทั้งนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันออกไปแต่ละพื้นที่และชนิดของพืช รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดข้อจำกัดในการผลิตในภาคเกษตรมากขึ้น ทั้งข้าว ยางพารา ผลไม้และปาล์มน้ำมันซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ภาวะฝนทิ้งช่วง การขาดแคลนน้ำ รวมทั้งระยะเวลาของฤดูแล้งที่ยาวนานขึ้นส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร

02

04

ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ผล รวมทั้งเป็นจังหวัดที่เคยประสบภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ในปี พ.. 2554 หลายพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง ส่งผลให้มีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังมีภัยแล้ง ช่วงที่แล้งมากคือประมาณ กุมภาพันธ์-เมษายน หรือในบางครั้งตั้งแต่ ธันวาคม – เมษายน โดยภัยแล้งจะส่งผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตร

ในอนาคตความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่การปรับตัวต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบว่ายังมีข้อจำกัดโดยส่วนใหญ่เกษตรกรเลือกที่จะปล่อยตามธรรมชาติ หรือปล่อยตามสภาพไม่มีการปรับตัวใดๆ ดังนั้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมิใช่ปัญหาระดับชาติอีกต่อไป แต่เป็นปัญหาระดับท้องถิ่นที่หลายๆ พื้นที่กำลังเผชิญอยู่ การกำหนดนโยบายในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเชิงพื้นที่เป็นหลัก

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาเมือง งานศึกษาในชุดโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ของ ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล ได้ระบุว่าอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความจำเป็นต้องปรับผังเมือง เนื่องจากการเจริญเติบโตขยายของเมืองแต่เดิมเป็นไปตามระบบสาธารณูปโภคทำให้เมืองขยายไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากการตัดถนนตัดเชื่อมระหว่างตัวสนามบินไปยังตัวเมืองเก่าเกิดการขยายตัวของเมืองขวางทางน้ำหลาก ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไข จึงจำเป็นแล้วที่สุราษฎร์ธานีที่จะหยิบยกประเด็นนี้มาศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อม หาทางออก และหาแนวทางปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!