โลงศพและป่าช้า

C

ขอชักชวนท่านทั้งหลาย

ถือหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันว่า

โลงศพของเรา ก็คือความดีที่ทำไว้ในโลก

ป่าช้าของเรา ก็คือประโยชน์ทั้งหลาย

ที่เราได้ช่วยกันทำไว้

เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์

พุทธทาสภิกขุ

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!