อตัมมยตา*

buddhadasa

Text/Photo: ธีรภาพ โลหิตกุล

 

อตัมมยตา หมายถึง ความเป็นผู้มีสติปัญญา สามารถรอบรู้และรู้สึกตัว ไม่เปิดโอกาสให้อารมณ์ใดในภายนอก และกิเลสใดภายใน มาปรุงแต่งจิตให้กระเพื่อมเป็นกิเลสขึ้น ในทุกกรณี

อตัมมยตามีปาฏิหาริย์ ให้จิตมนุษย์อยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่ๆ ทำให้มองเห็นว่า โอ้-ดีก็แค่นั้น ชั่วก็แค่นั้น ได้ก็แค่นั้น เสียก็ได้แค่นั้น ขาดทุนก็แค่นั้น กำไรก็แค่นั้นไม่ดีใจ ไม่เสียใจไม่เอากับมึงแล้ว ไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งนี้

ผู้ใดมีอตัมมยตา ผู้นั้นจะมีจิตใจปรกติคงที่ อยู่บนความสงบสุข เยือกเย็น บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นอิสระ นี่คืออตัมมยตา

พุทธทาสภิกขุ**

 

*ที่มา: “ตามรอย พุทธทาสภิกขุ เล่าใหม่หลังวัยสนธยา” โดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง สนพ.สารคดี, 2549

 

**พุทธทาสภิกขุ อริยะสงฆ์ผู้สร้าง “สวนโมกขพลาราม” เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติแก่นแท้แห่งพุทธธรรม ท่านเป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น “บุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก” ในปีพ..2549

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!