ดอกไม้จัดคน

Buddhadasa on my mind-edit

ดอกไม้จัดคน

คนมีกิเลสหมายมั่นว่าเราเป็นผู้จัดการ

เราเป็นผู้บงการทุกสิ่ง เราเป็นผู้กระทำให้ได้ตามใจเรา

แต่ที่แท้ คนกำลังถูกบงการจากกิเลสนั่นเอง

จึงถูกกิเลสรัดรึงอยู่รอบด้าน

ส่วนผู้รู้ ใช้ปัญญาเข้าจัดการกับทุกเรื่อง จึงเป็น “อิสระ”

พุทธทาสภิกขุ

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!