logisTACtics

กรณีศึกษา การพยากรณ์และวางแผนการผลิต ตอนที่ 1

47 (17)

​บริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปแช่เยือกแข็งแห่งหนึ่ง ดำเนินธุรกิจด้านการด้านแปรรูปอาหารทะเลโดยใช้วัตถุดิบหลักคือ ปลาทะเล บริษัทประสบกับปัญหาหลักคือการวางแผนการผลิตรวมทั้งการวางแผนการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับกระบวนการบรรจุสินค้าที่ได้จากการผลิต สืบเนื่องมาจากเงื่อนไขสำคัญทางด้านวัตถุดิบที่ไม่สามารถกำหนดปริมาณล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเงื่อนไขด้านราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นหรือต่ำลงตามปัจจัยภายนอกต่างๆ ... Read More »

error: Content is protected !!